Reklamacije

Potrošač ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija potrošača na robu.
Potrošač svojim potpisom na dostavnom listu prilikom preuzimanja paketa potvrđuje da je robu primio u ispravnom stanju.
Post Express, u slučaju da je sadržaj pošiljke oštećen, odnosno nepotpun daje rok za reklamaciju od 24h od trenutka kada je potrošač preuzeo pošiljku.

Zakon ne predviđa povrat sledeće robe: robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene na internet sajtu potrošač može prijaviti AU Livada upućivanjem email poruke na adresu apotliv1@gmail.com.

Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj računa po kome je transakcija realizovana.
AU Livada- Beograd će elektronskim ili pisanim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima (u roku od 8 dana od datuma podnošenja reklamacije), prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je potrošač označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka AU Livada o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca.

Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.

Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. Ukoliko apoteka Livada iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac je, u slučaju da odbije reklamaciju: – dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije) – dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

AU Livada je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

AU Livada je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

U slučaju utvrdene nesaobraznosti i usvajanja reklamacije Potrošač ima pravo da bira izmedu sledećih rešenja:
1) otklanjanje nesaobraznosti, bez naknade, opravkom ili zamenom kupljene robe za novu robu odgovarajuće marke (modela, tipa)
ili 2) umanjenje cene ili raskid ugovora i vraćanje plaćenog iznosa kuporodajne cene i to u visini maloprodajne cene robe na dan kupovine — pod uslovom da otklanjanje nesaobraznosti na navedeni način nije moguće ili nije izvršeno ili se ne može izvršiti u primerenom roku ili se ne može izvršiti bez značajnijih neugodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene ili ukoliko bi otklanjanje opravkom ili zamenom predstavijalo nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvrsiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troskove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ne moze da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI POSLE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

AU Livada će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.