Politika privatnosti

Politika privatnosti apoteke Livada

Ovde su sadržane informacije posebno o obradi podataka o ličnosti kupaca ili posetilaca Livada  internet sajta, i lica koja traže posao u našem društvu. Tekst takođe pruža opšte informacije o obradi podataka o ličnosti pacijenata u pružanju zdravstvene zaštite u apotekama.

Informacije za naše zaposlene pružaju se interno.

1. OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU

Rukovalac podacima je Apotekarska ustanova Livada,iz Beograda, ulica Vojvode Stepe 144-Voždovac, Matični broj:17568493, datum osnivanja-12.08.2004. sa šifrom delatnosti 47.73-trgovina na malo sa farmaceutskim proizvodima..

Livada je deo Travalan grupe. 

2.1   SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJE PODATAKA:

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Pored toga obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada je obrada: neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose,  neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca i neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

2.2   NAŠA APOTEKARSKA USTANOVA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSNOVNE PODATKE OD VAS:

LIVADA ONLINE PRODAVNICA

 1.  Nalog kupca

Nalog kupca koristi se prvenstveno za lakše poručivanje robe, rezervacije, praćenje statusa porudžbine i isporuku fakture. Kupac ima mogućnost da sam otvori nalog ili će moći da koristi opciju „Kupi kao gost“.

Kontakt podaci navedeni u obrascu (ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, adresa isporuke, broj telefona) kao i podaci o ličnosti u obliku istorije kupovine biće obrađeni.

Kupac ima mogućnost da sam ažurira ili dopuni podatke; Kupac je odgovoran za tačnost podataka.

Gore navedeni podaci će se obrađivati tokom celog trajanja naloga.

Ako se nalog nije aktivno koristio u poslednje tri godine, ovi podaci o ličnosti će biti izbrisani.

U okviru naloga, kupac može da podesi oblik komunikacije – može da aktivira ili deaktivira razne vrste poslovnih poruka koje mu se mogu dostaviti. U slučaju da kupac ne želi bilo koji oblik komercijalne komunikacije, njegovi podaci sa obrasca za registraciju koristiće se samo za obradu pojedinačnih porudžbina i povezanih radnji ili u druge svrhe za koje nije potrebna saglasnost kupca. Kupac ima mogućnost da sam otkaže nalog ili može da kontaktira apotliv1@gmail.com

Međutim, otkazivanje je moguće samo nakon završetka poslednje porudžbine.

 1.  Kupoprodajni ugovor

Da bi ispunio Kupoprodajni ugovor, LIVADA obrađuje podatke o ličnosti klijenta/kupca, u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje Kupoprodajnog ugovora (ime i prezime, adresa stanovanja, adresa isporuke, e-mail adresa, telefon i podaci koji se tiču robe, podaci o fakturisanju).

Kupac ove podatke o ličnosti daje tokom poručivanja i prijema robe direktno ili putem svog korisničkog naloga, ako ima nalog.

Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji robe se 5 godina od dana zaključenja ugovora.

 1. Uslovi planiranja potrebe za lekovima

Vaše podatke ime i prezime, telefon, e-mail adresu koristimo kako bismo vam omogućili da izvršite rezervaciju željenih lekova i preuzmete ih u izabranoj apoteci.

Podatke o rezervacijama čuvamo 5 godina od dana kada je izvršena rezevracija.

Ostavljanje Komentara na web stranici

Omogućavamo korisnicima da ostave komentare na proizvode i naše članke koje objavljujemo, sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti (na stranici proizvoda/članka). Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našoj web stranici, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Pružanje zdravstvene zaštite u apoteci

Prilikom pružanja zdravstvene farmaceutske zaštite u apoteci, podaci o ličnosti pacijenata obrađuju se uglavnom u opsegu podataka navedenih na receptu. Svrha ove obrade je komunikacija sa relevantnom službom za zdravstveno osiguranje pacijenta ili drugim državnim organima (ALIMS), ili vođenje posebne evidencije u skladu sa važećim zakonima. Ova obrada je nametnuta posebnim propisima u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, javnog zdravstvenog osiguranja ili zakonodavstva u vezi sa lekovima, pa saglasnost pacijenta stoga nije odgovarajuća. U posebnim slučajevima, apoteka može kontaktirati pacijenta ili lekara da ih obavesti ako se lek priprema ili u akutnim slučajevima. Medicinsko osoblje vezano je zakonskom obavezom poverljivosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Pružanje drugih usluga u apoteci

U apoteci Vam omogućavamo i druge usluge kao što su:

Pregleda stanja kože pomoću uređaja Skin Anlyzer i Određivanja mineralno-vitaminskog statusa  telu pomoću uređaja Vitstiq.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka).

 1.    PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Imate pravo da u svakom trenutku od LIVADA apoteke zatražite:

 1. da Vam omogućimo  pristup vašim podacima  o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo da od naše ustanove zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka  o ličnosti koje čuvamo, period  tokom  kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke.

 1. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

Imate pravo da od naše ustanove zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko  ne zahtevate Vam se kopija  dostavi na drugi način.

 1. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

      Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i  da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli.

 1. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 1. da ograničite  obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 1. da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor našoj apotekarskoj ustanovi na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

 1. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo

da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 1.  da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak  opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

 1.    da podnesete tužbu povereniku

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

 1.    OBRAĐIVAČI

LIVADA može proslediti podatke o ličnosti Kupca drugim obrađivačima ili primaocima (posebno prevozniku ili pošti). Trenutna lista obrađivača je sledeća:

– Post Express d.o.o,  (dostava porudžbine)

Kada  delimo Vaše podatke  o ličnosti i prenosimo na servere uvek je reč o serverima koji se nalaze u okviru EU ili u zemlju koja obezebeđuje adekvatan  novi zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije. U slučaju kada to propisi naše zemlje nalažu sa  trećim licima imamo zaključujemo Ugovore o obradi podataka ličnosti u kojim je između ostalog predviđena obaveza da u koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Njihova obaveza je da Vaše podatke zaštite i drže ih u tajnosti i obezbede visok nivo zaštite kako bi podaci bili bezbedni (kriptozaštita,pseudoanomizacija idr).

 1.     PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Periodi čuvanja podataka ukoliko ih moguće odrediti navedenu kod svakog osnova obrade.

 1.     BEZBEDNOST

Podaci o ličnosti se čuvaju u bezbednoj bazi podataka. Pristup podacima o ličnosti dozvoljen je samo ovlašćenim zaposlenima i samo koristeći odobrene pristupe na bezbedan način. Podaci o ličnosti će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizovan način ili u štampanom obliku na neautomatizovani način. Rukovalac je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurao dovoljnu zaštitu podataka o ličnosti, odabrao i pregledao odgovarajuće obrađivače.

 1.     PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi izveštaji se shvataju ozbiljno i odmah se rešavaju. Svako znanje može poslužiti i za dalje poboljšanje zaštite podataka o ličnosti.

Prilikom prijavljivanja, naši zaposleni se pridržavaju internih smernica, posebno Politike privatnosti.

Za ostale dajemo odgovore na najčešća pitanja:

Šta je kršenje privatnosti?

To su događaji koji su doveli ili bi mogli dovesti do (i) slučajnog ili namernog gubitka podataka o ličnosti (u elektronskoj ili papirnoj formi), (ii) uništavanja podataka ili (iii) neovlašćenog pristupa podacima.

Kada treba da prijavim takav incident?

U određenim slučajevima rukovalac podacima o ličnosti dužan je da prijavi Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti povredu bezbednosti podataka o ličnosti u roku od 72 sata od trenutka kada je za to saznao. Stoga, ako utvrdite kršenje podataka o ličnosti gde naša kompanija deluje kao administrator, nemojte se ustručavati da odmah prijavite incident.

Koje incidente treba prijaviti i kako?

Svi incidenti sa podacima o ličnosti prijavljuju se pomoću online sistema izveštavanja. Ozbiljnost i uticaj procenjuje sam kontrolor podataka o ličnosti: apotliv1@gmail.com naš zaposleni tada takođe obaveštava svog rukovodioca.

Šta se dešava nakon što pošaljem poruku?

Tim za privatnost pregledaće izveštaj o incidentu i kontaktiraće vas za više informacija ili će vam, ako je potrebno, pomoći u radnjama za rešavanje uticaja takvog događaja.

Politika privatnosti je podložna izmenama.Apoteka Livada će redovno vršiti ažuriranje Politike privatnosti na ovom sajtu.

Ažurirano 30.08.2022 godine